Bioniers heeft ruime ervaring met aquatisch ecologische vraagstukken. Bioniers heeft ervaring met:

 

Enkele voorbeelden:

Ecosysteemherstel Lake Village

2011, in opdracht van Tauw BV.

Lake Village is een zandafgraving waaromheen villa's zijn gebouwd. Door ingrepen in het ecosysteem van het meer, is er veel veranderd. Het water was ooit helder, maar nu is het een algensoep. Bioniers geeft advies over maatregelen voor herstel van de heldere situatie.

 

KRW aanpak kustwateren Nederland

2012, in opdracht van COWI, Denemarken.

COWI voerde een opdracht uit voor het Deense ministerie waarbij geïnventariseerd werd hoe omringende landen omgaan met de Europese Kaderrichtlijn Water in relatie tot kustwateren. Bioniers heeft voor COWI het hoofdstuk geschreven over de Nederlandse aanpak.

 

Effecten van klimaatverandering op waterkwaliteit

2011, in opdracht van: Provincie Overijssel.

Effecten van klimaatverandering op grond- en oppervlaktewater in de provincie Overijssel. Deelaspect waterkwaliteit. Algemene effectbeschrijving en uitwerking van effecten voor twee KRW waterlichamen.

 

Waterkwaliteitsverbetering Hondemotswetering.

2010, in opdracht van: Waterschap Groot Salland.

Integraal afwegingsproces voor de verbetering van de Hondemotswetering en KRW waterlichaam Raalterwetering. Centraal staat rwzi Raalte, maar ook maatregelen in riolering en omgeving zijn bekeken.Gebiedsproces KRW Waterschap Veluwe.

2009-2010, in  opdracht van: Waterschap Veluwe.

Inhoudelijk adviseur bij het gebiedsproces KRW, waarbij doelen, maatregelen en kosten zijn gedefinieerd voor de KRW voor de waterlichamen van Waterschap Veluwe.

 

MEP/GEP zoute Rijkswateren

2006, in opdracht van: RIKZ.

Afleiden van ecologische doelstellingen voor de KRW voor de zoute rijkswateren.


MER Maasvlakte 2

In opdracht van: Havenbedrijf Rotterdam

Bijdrage ecologische effecten van de aanleg van de Tweede Maasvlakte, met name in het kader van de KRW. In opdracht van: Havenbedrijf Rotterdam.